fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DIPLOMAT-DENTAL.COM

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou DIPLOMAT DENTAL s.r.o., so sídlom Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany, IČO: 36 222 089, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10414/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

 • na webovej stránke www.diplomat-dental.com (ďalej spolu ako „webové stránky“),
 • na profile prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn a Instagram s názvom „Diplomat – dental solutions“ a 
 • pri využívaní online aplikácií „Diplomat Connect“ a „Diplomat Tec+“.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza mimo webových stránok alebo profilu Prevádzkovateľa na vyššie špecifikovaných sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ zdokumentované v príslušných interných predpisoch a v relevantnom prípade Vám ich poskytne.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany, e-mailom na e-mailovú adresu policy@diplomat-dental.com.

2. ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY, DOBA UCHOVÁVANIA a KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje tiež v súlade so zásadou minimalizácie, t. j. vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Konkrétne informácie o účeloch spracúvania, právnych základoch ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov a stanovenej dobe uchovávania nájdete v tabuľkách nižšie.

 

Webová stránka a sociálne siete:

Účely spracúvaniaPrávny základ Kategórie osobných údajovDoba uchovávania
Zverejňovanie osobných, kontaktných údajov a fotografií zamestnancov a spolupracujúcich osôb na webovej stránke a na sociálnych sieťachČl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Meno, priezvisko, fotografia, titul, pracovné / funkčné zaradenie, e-mail, tel. č. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke a profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťachČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a kvalitu poskytovania služieb Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o aktuálnych ponukách zákazníkom - priamy marketing existujúcim klientom Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na informovaní zákazníkov o nových ponukách prevádzkovateľa a ich udržaní E-mailPočas trvania zmluvy
Posielanie newsletter-ov a produktových brožúr (marketingových oznámením) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyE-mail, telefónne číslo3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Realizácia online konzultácií o produktoch prevádzkovateľa v rámci predzmluvných vzťahov Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané v súlade s uzatvorenou zmluvouMeno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, obchodné meno (názov firmy), zvolený dátum a čas Do uskutočnenia online konzultácie a uzatvorenia zmluvného vzťahu (do termínu uskutočnenia online konzultácie)
Realizácia online konzultácií o produktoch prevádzkovateľa v rámci predzmluvných vzťahov (v rámci predzmluvných vzťahov s potenciálnymi klientami, ktorí sú právnickými osobami) Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na realizácií predzmluvných vzťahov s právnickými osobami a získavanie nových zákazníkov – právnických osôb Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, obchodné meno (názov firmy, za ktorú osoba koná), zvolený dátum a čas Do uskutočnenia online konzultácie a uzatvorenia zmluvného vzťahu (do termínu uskutočnenia online konzultácie)
Zabezpečovanie účasti zmluvných partnerov na webinárochČl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané v súlade s uzatvorenou zmluvouE-mail, meno, priezvisko, spoločnosť, telefónne číslo3 mesiace od uskutočnenia posledného webinára
Prevádzkovanie Login zóny na webovej stránkeČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na plnení zmluvných povinností s obchodnými partnermi – právnickými osobami E-mail, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, spoločnosťPočas trvania zmluvy so zmluvným partnerom alebo do zániku postavenia dotknutej osoby ako zástupcu obchodného partnera – právnickej osoby
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostíBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostiDo vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa uplatnenia práv

Online aplikácie:

Účely spracúvaniaPrávny základ Kategórie osobných údajovDoba uchovávania
Vedenie zákazníckych účtov v online aplikácií Diplomat Connect (ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy - ovládanie dodaného tovaru a jeho servisovanie) Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané v súlade s uzatvorenou zmluvouMeno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo, typ, zariadenia, krajina, kde sa zariadenie nachádza, výrobné číslo zariadenia, údaje o používaní zariadenia, jeho funkciách, chybových hláseniach a podobne, iné údaje o používaní výrobku a jeho používateľovi (v rozsahu bežných osobných údajov) pri zadávaní spätnej väzby o výrobku Počas trvania zmluvného vzťahu (používania zariadenia spolu s aplikáciou) a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie zákazníckych účtov v online aplikácií Diplomat Connect (ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy - ovládanie dodaného tovaru a jeho servisovanie pri plnení zmluvy uzatvorenej so zákazníkom - právnickou osobou)Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na plnení zmluvných povinností s obchodnými partnermi – právnickými osobamiMeno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo, typ, zariadenia, krajina, kde sa zariadenie nachádza, výrobné číslo zariadenia, údaje o používaní zariadenia, jeho funkciách, chybových hláseniach a podobne, iné údaje o používaní výrobku a jeho používateľovi (v rozsahu bežných osobných údajov) pri zadávaní spätnej väzby o výrobku Počas trvania zmluvného vzťahu s obchodným partnerom alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu / zamestnanca obchodného partnera
Vedenie používateľských účtov v online aplikácií Diplomat Tec+ a Diplomat Connect pre servisných technikov (ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy - vykonávanie servisných služieb v mene prevádzkovateľa a ich evidovanie) Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané v súlade s uzatvorenou zmluvouMeno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo, krajina, kde sa zariadenie nachádza a výrobné číslo zariadenia, na ktorom boli vykonávané servisné úkony Počas trvania zmluvného vzťahu (vykonávania servisných služieb v mene prevádzkovateľa) a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie používateľských účtov v online aplikácií Diplomat Tec+ a Diplomat Connect pre servisných technikov (ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy - vykonávanie servisných služieb v mene prevádzkovateľa a ich evidovanie) Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa ktorý spočíva v potrebe plniť zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených so sprostredkovateľmi poskytujúcimi servisné služby - právnickými osobamiMeno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo, krajina, kde sa zariadenie nachádza, výrobné číslo zariadenia Počas trvania zmluvného vzťahu s obchodným partnerom alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu / zamestnanca obchodného partnera
Evidencia a vyhodnocovanie údajov o používaní zariadení a výrobkov prevádzkovateľa za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb a odstraňovania nedostatkov prostredníctvom online aplikácií Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa ktorý spočíva v potrebe: - vzdialenej diagnostiky zariadení a - pre zlepšenie funkcionality zubných súprav ovládaných prostredníctvom tabletu v budúcnosti, - identifikácie najčastejšie vykonávaných operácií so zariadeniami (zubnými súpravami) za účelom zlepšovania, resp. zjednodušenia ich ovládania1. výrobné číslo zariadenia (z toho vyplývajúca krajina, kde sa zariadenie používa a identifikácia používateľa zariadenia), 
2. údaje o manipulácií a ovládaní zubnej súpravy (zariadenia) používateľom: pohyb kresla, rozsvietenie svetla, vytiahnutie nástroja z držiaka na ktorom bol zmenený parameter otáčok, čas jednotlivých vyššie uvedených úkonov
3. automatické záznamy chybových hlásení zariadenia: prerušená komunikácia medzi elektronickými modulmi, kolízia kresla s vypľúvacou misou, zle pripojený mikromotor na hadicu, chýbajúca voda pre chladenie vo fľaši a iné chybové hláseniaPočas trvania zmluvného vzťahu s obchodným partnerom alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu / zamestnanca obchodného partnera (zákazníka - používateľa produktu / zariadenia)

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

3. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri prihlásení sa do odberu newsletter-u, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webových stránkach, správu na sociálnej sieti, pri návšteve webových stránok Prevádzkovateľa alebo v prípade, ak vstúpite do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých vyššie špecifikovaných prípadoch neposkytli prevádzkovateľovi Vaše osobné údaje, nemohol by Vám prevádzkovateľ odpovedať na Vašu správu alebo posielať svoj newsletter.

4. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní či iným dozorným orgánom.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 • spoločnosť zabezpečujúca IT služby,
 • spoločnosť zabezpečujúca marketingové služby,
 • spoločnosti a fyzické osoby poskytujúce v mene Prevádzkovateľa servisné a reklamačné služby,
 • spoločnosť poskytujúca IT zabezpečenie našich online aplikácií,
 • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) a
 • spoločnosť poskytujúca služby newsletteringu (služba MailerLite).

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj európska pobočka spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

K príjemcom Vašich osobných údajov patria tiež európske zastúpenia spoločnosí Facebook, Inc. a LinkedIn Corporation ako prevádzkovatelia sociálnych sietí, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom jeho profilov na sociálnych sieťach, a to v postavení spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 Nariadenia.

5. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií a PROFILOVANIE

K prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín môže prísť v nasledujúcich situáciách:

 • pri používaní našich online aplikácií môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín, v závislosti od krajiny, kde je situovaný náš obchodný partner, v mene ktorého konáte / ktorého ste zástupcom,
 • ak sa prihlásite do odberu newsletter-u na webovej stránke, prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti prevádzkujúcej službu MailerLite,
 • pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a pri kontaktovaní Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho profilov na sociálnych sieťach môže prichádzať v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Google, LLC, Facebook, Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré sú materskými spoločnosťami európskych pobočiek poskytujúcich uvedené služby.

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva
Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje. Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
PRÁVO NAMIETAŤ Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne.

V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

7. Platnosť

Aktualizované znenie týchto Zásad je platné a účinné od 31.08.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.