fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DIPLOMAT-DENTAL.COM

1. IDENTYFIKACJA ADMINISTRATORA I INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej “Polityką”) zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez spółkę DIPLOMAT DENTAL s.r.o. , z siedzibą przy Vrbovská cesta 17, 921 01 Pieszczany, numer identyfikacyjny firmy: 36 222 089, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Trnawie, dział: Sro, nr wpisu 10414/T (zwaną dalej “Administratorem” lub występującą jako “my” w odpowiedniej formie gramatycznej), która ma zastosowanie:

na stronie internetowej www.diplomat-dental.com (zwanej łącznie “stroną internetową”),
na profilu Administratora w serwisach społecznościowych Facebook, LinkedIn i Instagram z nazwą “Diplomat – dental solutions” oraz
podczas korzystania z aplikacji online “Diplomat Connect” i “Diplomat Tec+”.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, do którego dochodzi się poza stroną internetową Administratora lub poza profilem na portalach społecznościowych Administratora, o których mowa wyżej, zostały opisane przez Administratora w odpowiednich przepisach wewnętrznych i w stosownych przypadkach zostaną Państwu przekazane.

Poprzez niniejszą Politykę Administrator dostarcza Państwu informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania Państwa dane osobowe, w jaki sposób są one przetwarzane, jak długo Administrator je przechowuje, jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz inne istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Poprzez niniejszą Politykę Administrator spełnia swój obowiązek informacyjny wobec wszystkich osób, których dotyczy przetwarzanie danych, zarówno przekazanych bezpośrednio przez osoby, których dane są przetwarzane, jak i informacji uzyskanych z innego źródła.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylającym dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej “Rozporządzeniem”), odpowiednim ustawodawstwem słowackim, w szczególności zgodnie z ustawą 18/2018 Z. z. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej “Ustawa”) oraz zgodnie z innymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (Rozporządzenie, Ustawa i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są dalej łącznie określane jako “Przepisy o ochronie danych osobowych”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem DIPLOMAT DENTAL s.r.o. , Vrbovská cesta 17, 921 01 Pieszczany lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: privacy@diplomat-dental.com.

 

2. CELE, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZECHOWYWANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w uzasadnionych celach, przez ograniczony czas i z zachowaniem maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa. Administrator przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (zgodnie z zasadą legalności). Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z zasadą minimalizacji zawsze jedynie przez okres, w którym jest to konieczne do zachowania danych osobowych. Po upływie tego okresu Administrator danych osobowych usuwa dane osobowe, chyba że prawo stanowi inaczej.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe również zgodnie z zasadą minimalizacji, tj. tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzonego celu przetwarzania. Oznacza to, że Administrator danych osobowych nie żąda od Państwa danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania.

Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz okresu przechowywania znajdują się w poniższych tabelach.

 

Strona internetowa i sieci społecznościowe:

Cele przetwarzania danychPodstawa prawna Kategorie danych osobowychOkres przechowywania
Publikowanie danych osobowych i kontaktowych oraz zdjęć pracowników i współpracowników na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowychArt. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą Imię, nazwisko, zdjęcie, tytuł, stanowisko / funkcja, e-mail, nr tel. 5 lat od daty wyrażenia zgody lub do jej odwołania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
Odpowiadanie na wiadomości oraz obsługa zapytań/wniosków z wiadomości otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz profilach Administratora w mediach społecznościowychArt. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest odpowiadanie na otrzymane wiadomości i zapytania w celu prawidłowego prowadzenia komunikacji biznesowej oraz jakości świadczenia usług Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, inne dane w wiadomości3 miesiące od daty otrzymania wniosku lub do momentu rozpatrzenia wniosku (zrealizowania celu), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
Wysyłanie informacji o aktualnych ofertach do klientów - marketing bezpośredni do obecnych klientów Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na informowaniu klientów o nowych ofertach administratora i ich utrzymaniu E-mailW okresie obowiązywania umowy
Wysyłanie newsletterów i broszur produktowych (komunikaty marketingowe) Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotycząE-mail, numer telefonu3 lata od daty wyrażenia zgody lub do jej odwołania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
Prowadzenie konsultacji online na temat produktów Administratora w ramach kontaktów przed zawarciem umowyArt. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zawartą umowąImię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa działalności (nazwa firmy), wybrana data i godzina Oczekiwanie na konsultację online i zawarcie umowy (do dnia konsultacji online)
Prowadzenie konsultacji online na temat produktów Administratora w ramach kontaktów przed zawarciem umowy (w ramach kontaktów przed zawarciem umowy z potencjalnymi klientami będącymi osobami prawnymi) Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji kontaktów przed zawarciem umowy z podmiotami prawnymi oraz pozyskiwaniu nowych klientów - podmiotów prawnych Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy (nazwa firmy, w imieniu której działa dana osoba), wybrana data i godzina Oczekiwanie na konsultację online i zawarcie umowy (do dnia konsultacji online)
Zapewnienie udziału partnerów w webinariachArt. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zawartą umowąE-mail, imię, nazwisko, firma, numer telefonu3 miesiące od daty ostatniego webinaria
Obsługa strefy logowania na stronie internetowejArt. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w wykonywaniu zobowiązań umownych z partnerami biznesowymi - osobami prawnymi E-mail, imię, nazwisko, stanowisko, firmaNa czas trwania umowy z partnerem umownym lub do momentu wygaśnięcia statusu przedstawiciela partnera handlowego - osoby prawnej, której dane dotyczą
Realizacja praw osób, których dane dotycząArt. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się w wykonaniu obowiązków ustawowychOgólne dane osobowe zawarte we wnioskuDo czasu zakończenia realizacji praw
Rejestry dochodzonych praw osób, których dane dotycząArt. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rejestrowanie dochodzonych praw osób, których dane dotyczą, w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawaOgólne dane osobowe zawarte we wniosku5 lat od daty realizacji praw

Aplikacje online:

Cele przetwarzania danychPodstawa prawnaKategorie danych osobowychOkres przechowywania
Prowadzenie kont klientów w aplikacji online Diplomat Connect (które są niezbędne do wykonania umowy – kontrola dostarczonych towarów i ich serwisowanie) Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zawartą umowąimię, nazwisko, adres e-mail, hasło, typ, urządzenie, kraj, w którym znajduje się urządzenie, numer seryjny urządzenia, dane dotyczące korzystania z urządzenia, jego funkcji, komunikatów o błędach itp., inne dane dotyczące korzystania z produktu i dane jego użytkownika (w zakresie ogólnych danych osobowych) w przypadku przekazywania informacji zwrotnych na temat produktu Na czas trwania umowy (korzystanie z urządzenia wraz z aplikacją) oraz do momentu całkowitego uregulowania roszczeń prawnych i innych prac wynikających ze stosunku umownego
Prowadzenie kont klientów w aplikacji online Diplomat Connect (które są niezbędne do wykonania umowy - kontrola dostarczonych towarów i ich serwisowanie w ramach realizacji umowy zawartej z klientem - osobą prawną)Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w wykonywaniu zobowiązań umownych z partnerami biznesowymi - osobami prawnymiimię, nazwisko, adres e-mail, hasło, typ, urządzenie, kraj, w którym znajduje się urządzenie, numer seryjny urządzenia, dane dotyczące korzystania z urządzenia, jego funkcji, komunikatów o błędach itp., inne dane dotyczące korzystania z produktu i dane jego użytkownika (w zakresie ogólnych danych osobowych) w przypadku przekazywania informacji zwrotnych na temat produktu Na czas trwania umowy z partnerem biznesowym lub do momentu zakończenia statusu osoby fizycznej jako agenta/pracownika partnera biznesowego
Prowadzenie kont użytkowników w aplikacjach online Diplomat Tec+ i Diplomat Connect dla serwisantów (które są niezbędne do realizacji umowy - wykonywania usług serwisowych w imieniu Administratora i ich rejestrowania) Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zawartą umowąImię, nazwisko, adres e-mail, hasło, kraj, w którym znajduje się sprzęt oraz numer seryjny sprzętu, na którym wykonano usługę Na czas trwania umowy (wykonywania usług w imieniu Administratora) oraz do czasu całkowitego zaspokojenia roszczeń prawnych i innych wynikających ze stosunku umownego
Rejestrowanie i ocena danych dotyczących wykorzystania sprzętu i produktów Administratora w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz eliminacji braków poprzez aplikacje online Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, który polega na konieczności: - wykonywania zdalnej diagnostyki urządzeń i - poprawy funkcjonalności gabinetów stomatologicznych sterowanych za pomocą tabletów, - identyfikacji najczęściej wykonywanych czynności przy urządzeniach (unitach stomatologicznych) w celu usprawnienia lub uproszczenia ich obsługi1. numer seryjny urządzenia (kraj, w którym urządzenie jest używane oraz identyfikacja użytkownika urządzenia), 
2. dane dotyczące manipulacji i sterowania unitem stomatologicznym (urządzeniem) przez użytkownika: ruch fotela, włączenie światła, wyciągnięcie instrumentu z uchwytu, na którym zmieniono parametr prędkości, czas każdej z wymienionych czynności 3. automatyczne zapisy komunikatów o błędach urządzenia: przerwana komunikacja między modułami elektronicznymi, kolizja fotela z misą spluwaczki, źle podłączony mikrosilnik do węża, brak wody do chłodzenia w butelce i inne komunikaty o błędachNa czas trwania umowy z partnerem biznesowym lub do momentu wygaśnięcia statusu przedstawiciela/pracownika partnera biznesowego (klienta - użytkownika produktu/urządzenia) - osoby fizycznej

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator przyjął stosowną dokumentację wewnętrzną określającą odpowiednie środki bezpieczeństwa przyjęte przez Administratora w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

3. Źródło danych osobowych

Administrator uzyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa jako osoby, którego dane dotyczą w chwili, gdy przekazują je Państwo Administratorowi (przy zapisywaniu się do newslettera, przy wysyłaniu wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, wiadomości w sieci społecznościowej, przy odwiedzaniu strony internetowej Administratora lub w przypadku nawiązania stosunku umownego z Kontrolerem). W niektórych przypadkach, w szczególności gdy zamawiającym u Administratora usługę jest spółka prawa handlowego lub inny podmiot, którego są Państwo przedstawicielem lub osobą kontaktową, źródłem Państwa danych osobowych jest właśnie ów podmiot.

W razie nieprzekazania Państwa danych osobowych w niektórych z wyżej wymienionych przypadków, Administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na Państwa wiadomość lub wysłać swojego newslettera.

 

4. Komu Administrator udostępnia PAŃSTWA dane osobowe?

W niektórych przypadkach Administrator ma obowiązek przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym, które są uprawnione do przetwarzania Państwa danych osobowych, takim jak sądy, organy ścigania lub inne organy nadzoru.

Administrator udostępnia również Państwa dane osobowe swoim podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora. Podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w której zobowiązują się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i środków bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych.
Do podmiotów przetwarzających dane na rzecz Administratora należą:

  • firma świadcząca usługi IT,
  • firma świadcząca usługi marketingowe,
  • firmy i osoby fizyczne świadczące usługi serwisowe i reklamacyjne na zlecenie Administratora,
  • firma zapewniająca bezpieczeństwo IT naszych aplikacji internetowych,
  • firma świadcząca usługi hostingowe (w tym usługi hostingowe w zakresie poczty); oraz
  • firma świadcząca usługi newslettera (usługa MailerLite).

Do odbiorców Państwa danych osobowych należy m.in. europejski oddział Google, LLC, który świadczy usługi analityczne i marketingowe za pomocą plików cookies, które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez stronę internetową, jeśli udzielą Państwo Administratorowi pozwolenia na przechowywanie tych plików.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są również europejskie biura Facebook, Inc. i LinkedIn Corporation jako operatorzy sieci społecznościowych, jeśli kontaktują się Państwo z Administratorem za pośrednictwem profili w sieciach społecznościowych, w ramach ich kompetencji jako współadministratorów zgodnie z art. 26 Rozporządzenia.

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz PROFILOWANIE

Przekazanie Państwa danych osobowych do państw trzecich może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

  • podczas korzystania z naszych aplikacji online, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, w zależności od tego, gdzie znajduje się nasz partner biznesowy, w imieniu którego Państwo działają/ dla którego są Państwo przedstawicielem,
  • w przypadku subskrypcji newslettera na stronie internetowej, Państwa dane osobowe są przekazywane do spółki MailerLite, obsługującej serwis MailerLite w USA,
  • podczas korzystania z analitycznych i marketingowych plików cookie na stronie internetowej Administratora oraz podczas kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem jego profili w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe mogą w niektórych przypadkach być przekazywane do USA, Google, LLC, Facebook, Inc. i LinkedIn Corporation, które są spółkami macierzystymi europejskich spółek zależnych świadczących powyższe usługi.

Przekazywanie Państwa danych osobowych jest zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków zabezpieczających przekazywanie danych osobowych do państw trzecich zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych, które są częścią warunków korzystania z wyżej wymienionych usług.

Administrator nie stosuje profilowania przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych i nie przetwarza danych osobowych w żadnej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, które prowadziłyby do oceny Państwa aspektów osobistych.

 

6. Jakie są PAŃSTWA prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

Państwa prawa
Prawo dostępu - Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do tych danych osobowych i informacji zgodnie z art. 15 Rozporządzenia. Administrator dostarczy Państwu kopię danych osobowych, które są przetwarzane. Jeżeli złożą Państwo wniosek drogą elektroniczną, informacje zostaną Państwu przekazane przez Administratora w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, chyba że zażądają Państwo inaczej. Prawo do ograniczenia przetwarzania - Przysługuje Państwu również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Będzie to miało miejsce na przykład w przypadku, gdy zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zażądają Państwo ograniczenia przetwarzania, lub gdy Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do udowodnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Administrator ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli Państwo tego zażądają.
Prawo do sprostowania - Aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność Państwa danych osobowych, Administrator podjął stosowne środki. Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do tego, aby Państwa nieprawidłowe dane osobowe zostały bez zbędnej zwłoki skorygowane lub uzupełnione. Prawo do przenoszenia danych - W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego, wskazanego przez Państwa administratora danych. Prawo do przenoszenia danych ma jednak zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody udzielonej przez Państwa Administratorowi, na podstawie umowy, której są Państwo stroną, lub gdy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany.
Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") – Mają Państwo również prawo zażądać od Administratora Danych usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli spełnione są określone warunki, na przykład, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone przez Administratora. To prawo należy jednak rozpatrywać indywidualnie, ponieważ mogą zaistnieć sytuacje, w których Administrator nie będzie mógł usunąć danych osobowych użytkownika z powodu innych okoliczności (np. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Oznacza to, że w takim przypadku Administrator danych osobowych nie będzie w stanie spełnić Państwa prośby o usunięcie danych osobowych.Prawo do wniesienia skargi lub zażalenia - Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące prawo, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27; strona internetowa: dataprotection.gov.sk, numer telefonu: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
PRAWO DO ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ Mają Państwo prawo do wniesienia zastrzeżeń wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w przypadku przetwarzania obejmującego profilowanie. Jeżeli sprzeciwią się Państwo się takiemu przetwarzaniu danych osobowych, Administrator nie będzie dalej przetwarzał Państwa danych osobowych, chyba że wykaże niezbędne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania.
PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Po wycofaniu zgody Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe.

Z praw wymienionych w powyższej tabeli można skorzystać pod adresami kontaktowymi Administratora wskazanymi na początku niniejszego dokumentu. Administratot bezpłatnie udzieli Państwu odpowiedzi na temat realizacji Państwa praw.

W przypadku ponownego, bezpodstawnego lub nieuzasadnionego wniosku o skorzystanie z Państwa praw, Administrator ma prawo pobrać uzasadnioną opłatę za udzielenie informacji. Administrator udzieli Państwu odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym skorzystali Państwo z przysługujących Państwu praw. W niektórych przypadkach, w razie dużej liczby i złożoności wniosków od osób, których dane dotyczą, Administrator ma prawo przedłużyć ten okres, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące. Administrator zawsze poinformuje Państwa o przedłużeniu terminu.

7. Ważność

Zaktualizowana wersja niniejszej Polityki jest ważna i obowiązuje od dnia 31.08.2021 r. Z uwagi na fakt, że w przyszłości może być wymagana aktualizacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce, Administrator ma prawo do aktualizacji niniejszej Polityki w dowolnym momencie. W takim przypadku Administrator powiadomi Państwa o tym fakcie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.